Revizie Gaz

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: octombrie 2020

 

1         Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ILENI TUDOR ALEXANDRU PFA, cu sediul profesional în Sat Magura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, numărul 210, apartament 4, județ Bistrița-Năsăud, email reviziegaz@gmail.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr F6/227/06.07.2020, avand Cod Unic de Înregistrare 42730906, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet  www.app.reviziegaz.ro. („applicatia web”), si a paginii  www.reviziegaz.ro ("pagina de start").

 

2         Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Aplicația web stochează următoarele date cu caracter personal.

(1) Pe de o parte sunt salvate datele Clientului și ale Operatorului: nume, prenume, datele de identificare a societății comerciale a Clientului, date de contact (telefon, email), date necesare autentificarii în aplicația web (email, parola).

(2) Pe de alta parte sunt salvate datele personale ale Clienților Operatorilor: nume, prenume, date de identificare a societăților (în cazul persoanelor juridice), date de contact (email, telefon) și informații specifice legate de centralele termice/electrice și de instalațiile de gaz sau alte informații necesare funcționării aplicației web.

 

3        Scopurile și temeiurile prelucrării

 

3.1 Datele cu caracter personal din categoria 6.1 (1) sunt folosite doar pentru buna funcționare a aplicației web, adică pentru identificarea Operatorului sau completarea diferitelor documente generate. Acestea nu vor fi transmise către entități terțe.

 

3.2 Datele cu caracter personal din categoria 6.1 (2) aparțin Clientului. Noi avem doar responsabilitatea de a le stoca pe o baza de date terta securizata, la care avem acces doar noi sau Clientul/Operatorul prin intermediul aplicației web. În cazul unor breșe de securitate ale părților terțe sau ale noastre nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea/modificarea, totala sau parțială sau pentru accesul neautorizat a altor entități la datele respective. RevizieGaz încredințează Operatorului obligația de a obține consințământul Clientului cu privire la prelucraera datelor cu caracter personal ale acestuia din urmă.

 

3.3 Datorită faptului că datele stocate de aplicația web, din categoria 6.1 (2) aparțin Clientului/Operatorului, el are răspunderea sa informeze persoanele fizice sau juridice cărora li se vor stoca datele despre acest aspect și sa le ceara un acord semnat prin care isi dau consimțământul ca datele lor sa fie stocate de aplicația web. Noi nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care persoana în cauză nu este informata corect sau nu își da acordul, și totuși datele sunt folosite și stocate de Operator/Client, ori datele sunt folosite în orice alte scopuri decât cele la care Clientul a consimțit.

 

4        Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

4.1 RevizieGaz își rezervă dreptul de a implementa sisteme automate de analiză și monitorizare (“Analytics”) a activității Operatorilor, prin date generate la diferite interacțiuni cu aplicația web. Aceste date pot sa fie: data și ora, locația de utilizare și timpul petrecut în aplicația web. Aceste date nu vor fi comunicate altor persoane sau entități terțe  și au scop informativ, fiind folosite în procesul de monitorizare și optimizare al aplicației web. RevizieGaz nu își asumă răspunderea sau obligația să transmită aceste rapoarte Clientului/Operatorului, decât dacă este stipulat altfel printr-un contract scris.

 

5        Drepturile de care beneficiați

 

5.1 Clientul Operatorului si Operatorul beneficiază, potrivit legislației în vigoare, de mai multe drepturi:

- Dreptul de acces (art. 15 din Regulament (UE) 2016/679), înseamnă că aveți dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, perioada de stocare.

- Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din Regulament (UE) 2016/679) se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat" - art. 17 din Regulament (UE) 2016/679) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care devine incident unul dintre următoarele motive:              

 Operatorul nu poate să șteargă aceste date direct din aplicația web. Noi avem dreptul de a cere o taxă de procesare pentru efectuarea acestei operații;

 datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs. de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

- Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament (UE) 2016/679) înseamnă că aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor;

 prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

 nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

 dvs. ridicați unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale dvs.

- Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament (UE) 2016/679) se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul la opoziție  (art. 21 din Regulament (UE) 2016/679) vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Societatea noastră nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

- Dreptul de a adresa plângeri autorității competente de supraveghere a protecției datelor. De regulă, puteți contacta Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) din zona dvs. de reședință sau a locului de muncă/sediului companiei. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

 

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, ne puteți trimite solicitarea scrisă prin email la adresa  reviziegaz@gmail.com

 

6        Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

6.1. RevizieGaz stochează aceste date (referitoare la Client/Operator, dar și la Clienții Operatorului în cauză) cel puțin cat timp Contractul de Colaborare cu Clientul nu este întrerupt, dar nu mai mult de 5 ani după întreruperea lui. În unele cazuri în care legea ne permite sau ne impune putem păstra datele pe o perioada mai indelungata, urmând să aducem la cunoștința Clientului, respectiv a Operatorului acest aspect.

 

6.2. În cazul în care prelucrăm datele Clientului/Operatorului cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul acestora, cu excepția cazului în care este retras sau limitat consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva existenței unei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).